امروز: پنجشنبه 22 آذر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی سازه های پارچه ای و خصوصیات مكانیكی پارچه های آن

بررسی سازه های پارچه ای و خصوصیات مكانیكی پارچه های آن دسته: نساجی
بازدید: 5 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 6649 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 96

ترکیب مواد برای ساختن یک ماده جدید با خواص بهتر از گذشته دور مطرح بوده استاستفاده کارگران از ساقه های بریده شده درختها، استفاده سامورائی های ژاپنی از فلزات چندلایه در ساخت شمشیر واستفاده هنرمندان از کاغذهای لایه لایه در اندازه های مختلف برای ساخت ابزار آلات هنری از نمونه های كاربردی ترکیب مواد از گذشته دور است 2

قیمت فایل فقط 26,400 تومان

خرید

فهرست مطالب

چكیده

فصل اول: آشنایی كلی با سازه‌های پارچه‌ای

بخش اول: مواد كامپوزیتی و خصوصیات آنها....... 1

1-1- تاریخچه................................. 1

2-1- مقدمه................................... 2

3-1- كامپوزیتها چه هستند؟.................... 5

4-1- صنعت كامپوزیتها......................... 8

1-4-1- كامپوزیتهای مصرفی..................... 8

2-4-1- كامپوزیتهای صنعتی..................... 9

3-4-1- كامپوزیتهای پیشرفته................... 9

5-1- ساختارهای تشكیل دهنده مواد مركب......... 10

6-1- چرا كامپوزیتها متفاوتند؟................ 11

7-1- كامپوزیتها از نقطه نظر دیگر............. 13

8-1- طبقه بندی كامپوزیتها.................... 14

1-8-1- كامپوزیتهای الیافی (رشته‌ای)........... 15

2-8-1- كامپوزیتهای لایه‌ای..................... 16

3-8-1- كامپوزیتهای ذره‌ای..................... 17

4-8-1- كامپوزیتهای پولكی..................... 17

5-8-1- كامپوزیتهای پرشده..................... 17

9-1- مزایای هشتگانه كامپوزیتها (پلاستیكهای تقویت شده با الیاف FRP) 19

1-9-1- انعطاف پذیری در طراحی................. 19

2-9-1- پایداری ابعاد......................... 19

3-9-1- ساخت قطعات به شكل یكپارچه............. 19

4-9-1- مقاومت بالا............................ 20

5-9-1- سبكی وزن.............................. 20

6-9-1- هزینه تجهیزات متوسط................... 20

7-9-1- هزینه پرداختكاری پایین................ 20

8-9-1- مقاومت در برابر خوردگی بالا............ 20

بخش دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده قبلی..... 21

10-1- شبیه سازی سه بعدی زیرلایه‌های كامپوزیت بافته شده برای صفحه مدارهای چند لایه‌ای......................................... 21

11-1- شبیه‌سازی تصادفی شكل گیری كامپوزیتهای بافته شده 21

12-1- روش میكرو سطح/ ماكرو سطح و مولتی سطح برای آنالیز ورقه‌های كامپوزیت پارچه‌های بافته شده................... 22

1-12-1- روش میكروسطح / ماكروسطح و مولتی سطح.. 24

13-1- روندهای نمونه برداری برای كامپوزیت‌های بافته شده هشت وجهی سه‌بعدی........................................ 26

1-13-1- فرایند تولید برای كامپوزیتهای بافته شده سه بعدی  28

14-1- تست فریم تصویری تقویت‌های كامپوزیت بافته شده با یك ثبت واتنش میدان كامل.............................................. 29

15-1- مدل‌های میكرو مكانیكی برای رفتار خمش كامپوزیت بافته شده 30

بخش سوم: سازه‌های پارچه‌ای..................... 32

16-1- سازه‌های پارچه‌ای ....................... 32

17-1- خصوصیات مواد نساجی..................... 34

18-1- پارچه‌های مورد استفاده در سازه‌های پارچه‌ای 35

19-1- انواع سازه‌های پارچه‌ای.................. 35

20-1- مزیت‌های سازه‌های پارچه‌ای................ 37

21-1- انتخاب سازه‌های پارچه‌ای................. 37

22-1- كاربردهای امروزه....................... 38

فصل دوم: مقایسه خصوصیات مكانیكی پارچه كامپوزیتی با پارچه پیراهنی

بخش اول: روش انجام آزمایشات ................. 42

1-2- مقدمه................................... 42

2-2- معرفی مواد مورد آزمایش.................. 42

1-2-2- پارچه كامپوزیتی (سازه پارچه‌ای)........ 42

1-1-2-2- خصوصیات پارچه كامپوزیتی............. 42

2-2-2- پارچه پیراهنی......................... 43

1-2-2-2- خصوصیات پارچه پیراهنی............... 43

3-2- اندازه‌گیری ضخامت با دستگاه.............. 44

1-3-2- اندازه‌گیری ضخامت پارچه كامپوزیتی...... 44

2-3-2- اندازه‌گیری ضخامت پارچه پیراهنی........ 45

4-2- تعریف خواص مكانیكی ..................... 46

1-4-2- خاصیت كشسانی و قانون هوك.............. 46

5-2- خواص مكانیكی پارچه...................... 47

1-5-2- استحكام............................... 47

2-5-2- مقاومت خمشی........................... 47

3-5-2- قابلیت ازدیاد طول..................... 48

6-2- طول خمشی................................ 48

1-6-2- سختی خمشی............................. 51

2-6-2- مدول خمشی............................. 51

7-2- استحكام پارچه........................... 52

1-7-2- مقدمه................................. 52

2-7-2- خصوصیات موثر بر خواص استحكامی كششی پارچه 52

3-7-2- اندازه‌گیری استحكام پارچه.............. 55

4-7-2- اندازه‌گیری استحكام پارچه با باریكه‌ای از پارچه 56

بخش دوم: نتایج بدست آمده از آزمایشات......... 58

8-2- محاسبه سختی خمشی........................ 58

1-8-2- سختی خمشی پارچه كامپوزیتی در جهت تار.. 58

2-8-2- سختی خمشی پارچه كامپوزیتی در جهت مورب ס45 58

3-8-2- سختی خمشی پارچه پیراهنی در جهت تار.... 59

4-8-2- سختی خمشی پارچه پیراهنی در جهت پود.... 59

5-8-2- سختی خمشی پارچه پیراهنی در جهت مورب ס45 60

9-2- محاسبه استحكام.......................... 61

1-9-2- اندازه‌گیری استحكام پارچه كامپوزیتی در جهت تار 61

2-9-2- اندازه‌گیری استحكام پارچه كامپوزیتی در جهت مورب ס45    62

3-9-2- اندازه‌گیری استحكام پارچه پیراهنی در جهت تار 63

4-9-2- اندازه‌گیری استحكام پارچه پیراهنی در جهت پود 64

5-9-2- اندازه‌گیری استحكام پارچه پیراهنی در جهت مورب ס45 65

10-2- محاسبه سختی برشی....................... 66

1-10-2- سختی برشی برای پارچه كامپوزیتی....... 66

2-10-2- سختی برشی برای پارچه پیراهنی......... 66

فصل سوم: نتیجه‌گیری

1-3- مقدمه................................... 67

2-3- مقایسه خواص مكانیكی پارچه پیراهنی و پارچه كامپوزیتی 67

3-3- مقایسه خواص ظاهری پارچه پیراهنی و پارچه كامپوزیتی   68

4-3- نتایج .................................. 68

ضمائم........................................ 69

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی............................ 95

فهرست منابع غیرفارسی......................... 96

فهرست جداول

1-2-   جدول: اندازه‌گیری ضخامت پارچه كامپوزیتی 44

2-2-   جدول: اندازه‌گیری ضخامت پارچه پیراهنی.. 45

3-2-   جدول: داده‌های آزمایش پارچه كامپوزیتی در جهت تار   61

4-2-   جدول: نتایج آماری پارچه كامپوزیتی در جهت تار 61

5-2-   جدول: داده‌های آزمایش پارچه كامپوزیتی در جهت مورب (o45) 62

6-2-   جدول: نتایج آماری پارچه كامپوزیتی در جهت مورب (o45)   62

7-2-   جدول: داده‌های آزمایش پارچه پیراهنی در جهت تار 63

8-2-   جدول: نتایج آماری پارچه پیراهنی در جهت تار   63

9-2-   جدول: داده‌های آزمایش پارچه پیراهنی در جهت پود 64

10-2-  جدول: نتایج آماری پارچه پیراهنی در جهت پود   64

11-2-  جدول: داده‌های آزمایش پارچه پیراهنی در جهت مورب (o45)  65

12-2-  جدول: نتایج آماری پارچه پیراهنی در جهت مورب (o45) 65

1-3-   جدول: مقایسه خواص مكانیكی پارچه پیراهنی و پارچه كامپوزیتی 67

2-3-  جدول: مقایسه خواص ظاهری پارچه پیراهنی و پارچه كامپوزیتی    68

فهرست شكل‌ها

1-1-   شكل: كامپوزیت طبیعی................... 5

2-1-   شكل: كاهگل (خشت)...................... 7

3-1-    شكل: واسطه ارتباط بین الیاف و ماتریس. 11

4-1-    شكل: تفاوت ساختاری بین كامپوزیتها و فلزات   12

5-1-   شكل: شكل كلی انواع كامپوزیت‌ها......... 15

6-1-   شكل: طبقه بندی كامپوزیتها از دیدگاه دیگر 18

7-1-   شكل: روش چند سطحی برای ساختمان های کامپوزیت پارچه بافته شده.............................................. 25

8-1-   شكل: ترمینال حج در عربستان سعودی...... 32

9-1-   شكل: گنبد پارچه‌ای در لندن............. 33

10-1-   شكل: استادیوم ورزشی در كالیفرنیا..... 33

11-1-   شكل: ساختار سازه پارچه‌ای............. 34

12-1-  شكل: چگونگی تشكیل سازه پارچه‌ای........ 35

13-1-   شكل: سازه‌های هوایی................... 36

14-1-   شكل: سازه‌های كششی.................... 36

15-1-   شكل: سقف خانه........................ 38

16-1-   شكل: گنبد............................ 39

17-1-   شكل: سالن‌های نمایش................... 39

18-1-   شكل: استادیوم‌های ورزشی............... 40

19-1-   شكل: پاركهای تفریحی.................. 40

20-1-   شكل: سالن نمایشگاه................... 41

1-2-   شكل: منحنی تنش- كرنش یك ماده در منطقه‌ای كه رفتار كشسان از خود نشان می‌دهد......................................... 46

2-2-   شكل: اصول اندازه گیری خمش پارچه....... 49

3-2-   شكل: روش آزمایشگاهی بررسی خمش پارچه... 50

4-2-    شكل: اثر تاب بر استحکام نخ........... 53

5-2-   شكل: دستگاه استحکام سنج کششی پارچه.... 57

بخش اول: مواد كامپوزیتی و خصوصیات آن

1-1- تاریخچه

ترکیب مواد برای ساختن یک ماده جدید با خواص بهتر از گذشته دور مطرح بوده است.استفاده کارگران از ساقه های بریده شده درختها، استفاده سامورائی های ژاپنی از فلزات چندلایه در ساخت شمشیر واستفاده هنرمندان از کاغذهای لایه لایه در اندازه های مختلف برای ساخت ابزار آلات هنری از نمونه های كاربردی ترکیب مواد از  گذشته دور است. ]2[

مبدا و زمان مشخصی درباره استفاده از مواد مركب در دست نیست، اما به گواهی تاریخ در مصر باستان از «كاه‌گل» برای ساخت بناها استفاده می‌شده است. همچنین در 8000 سال قبل از میلاد نیز فلسطینی‌ها از نی و حصیر در ساخت آجر و از حرارت خورشید برای عمل آوردن آن استفاده می‌كردند. در 5000 سال قبل از میلاد در خاورمیانه از اولین ماده مركب كه در آن پلیمر به كار رفته بود، برای قیراندود كردن قایقها استفاده می‌شد. در 1500 سال قبل از میلاد نیز از چوبهای لایه لایه، با چسب طبیعی گیاهان و درختان و یا سریش و تخم‌مرغ استفاده می‌گردید. با بسط و توسعه شیمی آلی در سال 1847 «برزیلوس» شیمیدان سوئدی اولین رزینها را تهیه كرد و در سال 1909 رزین با كالیت (رزین فنل فرمالدئید) بدست آمد. در سال 1930 دانشمندان به فكر استفاده از مواد تقویت‌كننده افتاده و مفهوم جدید مواد مركب را پایه‌گذاری كردند. در سال 1942 پلی استر تقویت شده با شیشه، 1946 مواد مركب با رزین اپاكسی، 1964 كامپوزیت‌های تقویت شده با الیاف هیبریدكربن و شیشه، در سال 1975 مواد مركب هیبریدی از الیاف
 آرامیدی- گرافیت ساخته شده است. اخیراً نیز از علم ژنتیك برای رسیدن به تارهای مقاومت بالا در مواد مركب استفاده می‌شود. ]4[

در این رابطه می‌توان به الیاف ابریشمی اشاره نمود كه از این طریق تهیه شده‌اند كه حدود پنج برابر لیفی فولادی با همان قطر مقاومت دارند. ضمن آنكه دانسیته كمتری نیز دارند. ]4[

قدمت اولین ماده کامپوزیتی با رفتار بالا و پیشرفته به قدمت بشر وحیات وی است: استخوان ها و بافت ماهیچه یک کامپوزیت لایه لایه چند جهتی[1] هستند، تایر اتومبیل نیز یک کامپوزیت امروزی است .امروزه ،الیاف در داخل مواد برای ایجاد مقاومت[2] وسفتی[3] استفاده می‌شوند و گذشته از آن سازندگان از تقویت کنندگان مقاوم در مقابل حرارت برای پخت سریع کامپوزیت‌ها ، بدون ایجاد تنش های داخلی بالادرآنها ، استفاده می کنند. ]2[

2-1- مقدمه

سازندگان، طراحان و مهندسین، كاربرد مواد كامپوزیت را جهت تولید محصولاتی با كیفیت بالا، بادوام و ارزان مفید تشخیص داده‌اند. مواد كامپوزیت در محصولات زیادی در زندگی روزمره ما یافت می‌شوند، از اتومبیلهایی كه بر آن سوار می‌شویم تا قایقها، چوبهای اسكی و گلف كه در تعطیلات آخر هفته استفاده می‌كنیم. علاوه بر این، كامپوزیتها در بسیاری از كاربردهای صنعتی حساس، هوافضا و نظامی استفاده می‌شوند. ]4[

در بازاری كه تقاضا برای محصول همواره در حال افزایش است، مواد كامپوزیت ثابت كرده‌اند كه در كاهش هزینه‌ها و افزایش كارآیی، می‌توانند موثر باشند. كامپوزیتها، مشكلات را حل می‌كنند، سطح كارآیی را بالا می‌برند و توسعه محصولات جدید را قادر می‌سازند. در ایالات متحده، ساخت كامپوزیتها، یك صنعت 25 میلیون دلاری در سال است و یكی از معدود صنایعی است كه در آن نسبت به دیگر رقبای خارجی كمی پیشرفته‌تر است. بیش از 3000 مركز در ارتباط با ساخت قطعات و توزیع مواد كامپوزیت در آمریكا وجود دارند. این امكانات، بیش از 236000 نفر را به كار گمارده است. علاوه بر آن حدود 250.000 نفر در ارتباط با تجارت این صنعت شامل، تهیه‌كنندگان مواد، فروشندگان تجهیزات و دیگر پرسنل پشتیبانی كننده، مشغول به كار می‌باشند. ]4[

در حدود 90% كامپوزیتهای تولید شده، از الیاف شیشه و رزین پلی استر و وینیل استر استفاده می‌شود. 65% كامپوزیتها با استفاده از روش قالبگیری باز ساخته می‌شوند و 35% باقیمانده با استفاده از روشهای قالبگیری بسته یا پیوسته تولید می شوند. ]2[

كامپوزیتها به طور گسترده‌ای به عنوان پلاستیكهای تقویت شده غالباً، الیاف تقویت‌كننده، فایبرگلاس (Fiber Glass) می باشند گرچه الیافی با استحكام بالا نظیر آرامید (Aramid) و كربن (Carbon) در كاربردهای پیشرفته به كار برده می‌شوند. ]2[

ماتریس پلیمری (Polymer Matrix) معمولاً شامل رزین ترموستی (Thermoset Resin) نظیر پلی استر، وینیل استر و رزینهای اپاكسی می‌باشد. رزینهای خاصی نظیر فنولیك،پلی اوره‌تان و سیلیكون برای كاربردهای ویژه استفاده می شوند. رزین‌های مصرفی معمولاً در ضمن فرآیند قالب گیری، شبكه‌ای شده و منسجم و جامد می‌گردند. این فرآیند به نام فرآیند شبكه‌ای شدن معروف است. به علت انجام این فرآیند مقاومت شیمیایی، حرارتی و خواص فیزیكی و دوام سازه‌ای كامپوزیت افزایش می‌یابد. به دلیل مزایای بی شمار كامپوزیت‌ها كاربرد این مواد در بازارهایی نظیر حمل و نقل، ساختمان، سازه‌های دریایی، سازه‌های خیلی قوی، محصولات مصرفی، وسایل برقی، هواپیما و هوافضا، وسایل وتجهیزات تجاری روبه افزایش است. برخی از این مزایا به شرح زیر است:

1- استحكام بالا: مواد كامپوزیت برای نیازهای استحكامی خاص در یك كاربرد می‌توانند طراحی شوند. مزیت بارز كامپوزیتها نسبت به سایر مواد، توانایی استفاده كردن از تعداد زیادی از تركیبهای رزینها و تقویت‌كننده‌ها و بنابراین رسیدن به خواست مشتری از نظر خواص مكانیكی و فیزیكی سازه می‌باشد.

2- سبكی: كامپوزیتها، موادی را ارائه می‌دهند كه می‌توانند هم برای استحكام بالا و هم وزن كم طراحی شوند. در حقیقت كامپوزیتها جهت تولید سازه‌هایی با بالاترین نسبت استحكام به وزن شناخته شده برای بشر به كار برده می شوند.

3- مقاومت در برابر خوردگی: كامپوزیتها، مقاومت طولانی مدتی را در كار در محیطهای شیمیایی و دمایی ارائه می‌دهند. كامپوزیتها، موادی منتخب برای قطعاتی محسوب می‌شوند كه در محیطهای بازی، كاربردهای شیمایی و دیگر شرایط محیطی قرار دارند.

4- انعطاف‌پذیری طراحی: كامپوزیتها نسبت به دیگر مواد این مزیت را دارند كه می‌توانند با شكلهای پیچیده نسبت به هزینه كم، قالبگیری شوند. انعطاف‌پذیری در ایجاد شكلهای پیچیده، به طراحان آزادی عمل می دهد كه این موضوع نشان‌دهنده موفقیت كامپوزیتها است.

5- بادوام بودن: سازه‌های كامپوزیتی عمری با دوام و طولانی را دارا هستند. این خصوصیت با حداقل نیازمندی‌های تعمیر و نگهداری توام گشته است. طول عمر كامپوزیتها در كاربردهای حساس مزیت به شمار می‌رود. در نیم قرن توسعه كامپوزیتها، سازه های كامپوزیتی به گونه‌ای خوب طراحی شده‌اند كه هنوز كاملاً فرسوده نشده‌اند. ]4[

امروزه، صنعت كامپوزیتها به عنوان یك ارائه دهنده اصلی مواد به رشد خود ادامه می‌دهد به صورتی كه بیشتر طراحان، مهندسین و سازندگان از مزایای این مواد همه كاره مطلع شده‌اند. ]4[

مواد مركب (composite materials) به دلیل دارا بودن مقاومت بالا و وزن كم، یكی از مواد بسیار مناسب برای مهندسین سازه می‌باشد. كاربرد این مواد در سازه‌های هواپیما، كشتی، قایق، ماشین و نظیر آن روند صعودی داشته و رفته رفته جای خود را در دیگر زمینه‌های صنعتی به طور كامل باز كرده است. ]4[

3-1- كامپوزیتها چه هستند؟

كلمه كامپوزیت می‌تواند در چند جای مختلف به كار برده شود و تعریف آن می‌تواند در محدوده‌ای از یك حالت عمومی تا حالتی خیلی خاص به كار رود. تركیب چند تصویر به داخل یك تصویر به عنوان یك تصویر كامپوزیتی شناخته می‌شود كه تركیبی از اجزای مختلف است. مواد كامپوزیت هم، تركیبی از اجزای مختلف هستند.

تعریف جامع یك كامپوزیت عبارت است از: دو ماده غیریكسان كه در صورت تركیب، ماده حاصله از تك تك مواد قوی‌تر می شود. كامپوزیتها می‌توانند هم به صورت طبیعی و هم به صورت مصنوعی (ساخت بشر) باشند. ]2[

سلولز + لیگنین = چوب


شكل 1-1- كامپوزیت طبیعی ]2[

چوب مثال خوبی از یك كامپوزیت طبیعی است كه در شكل 1-1 نشان داده شده است. چوب تركیبی از الیاف سلولزی (Cellulose) و لیگنین می‌باشد. الیاف سلولزی استحكام را ایجاد می‌كنند و لیگنین چسبی است كه الیاف را به هم می‌چسباند و پایدار می‌كند. بامبو (Bamboo) (نی یا خیزران)، یك سازه كامپوزیتی چوبی بسیار كارآمد می‌باشد. اجزای آن عبارتند از: سلولز و لیگنین، همانگونه كه در دیگر چوبها نیز هست. ضمناً بامبو توخالی است و این امر باعث می شود كه سازه‌ای سفت و خیلی سبك باشد. چوبهای بلند ماهی‌گیری كامپوزیتی و بدنه چوبهای گلف، كپی این طرح طبیعی می‌باشند. ]2[

تخته چند لایی، یك كامپوزیت ساخت بشر است كه تركیبی از مواد طبیعی و مصنوعی می‌باشد. این لایه‌های نازك چوب یا چسب به هم چسبانده می‌شوند و تشكیل صفحاتی تخت از چوب لایه‌گذاری شده، كه از چوب طبیعی قوی‌تر هستند را می‌دهند. تركیبات دیگری از مواد طبیعی ساخت بشر وجود دارند كه كامپوزیتهای مفیدی را تشكیل می‌دهند. مصریان باستان كامپوزیتها را ساختند. آجرهای خشتی مثال خوبی هستند. تركیبی از كاه و گل، كامپوزیتی را تشكیل می‌دهد كه هم از گل و هم از كاه به تنهایی قوی‌تر است. ]2[

بتن و فولاد تركیب می‌شوند تا سازه‌هایی را ایجاد كنند كه صلب و قوی هستند. (بتن مسلح) اینها نمونه‌هایی از ماده كامپوزیتی كلاسیك هستند كه در آنها اشتراك مساعی بین مواد وجود دارد. در این حالت، اشتراك مساعی به معنای این است كه تركیب مواد قوی‌تر است و از تك تك مواد بهتر عمل می‌كند. بتن صلب هست و استحكام فشاری خوبی دارد در حالی كه فولاد استحكام كششی بالایی دارد. نتیجه این است كه این سازه هم از نظر كشش و هم از نظر فشار قوی می‌باشد. محصول كامپوزیتی دیگری كه ما با آن خیلی آشنا هستیم، تایر لاستیكی است. تایر اتومبیل تركیبی است از مخلوط لاستیك و تقویت‌كننده‌ای نظیر فولاد، نایلون، آرامید یا دیگر الیاف. لاستیك به عنوان ماتریس عمل می‌كند و تقویت كننده را در جای خود نگاه می‌دارد. ماتریس، چسبی است كه الیاف را در جای خود نگاه می‌دارد. ]2[

همانطور كه در شكل 2-1 ملاحظه می‌شود در قدیم از كاه بعنوان تقویت كننده در گل استفاده می‌شده است.

شكل 2-1-  كاهگل (خشت) ]2[

یك تعریف ویژه از كامپوزیت برای اهداف ما چنین است:

تركیبی است از الیاف تقویت كننده و یك ماتریس پلیمری.

برای مثال، رزین پلی استر (Polyester) ماتریس و الیاف شیشه تقویت كننده است. الیاف شیشه استحكام كششی و رزین استحكام فشاری و صلبیت را ایجاد می‌كنند. ]2[

در تعریف مواد کامپوزیتی، باید دقت کرد که خواص، خصوصیات و مشخصات آنها به خوبی بیان شوند، با این حال این امر  اختیاری است و به سلیقه افراد بر می گردد. بسیاری به سادگی گفته‌اند که مواد کامپوزیت از ترکیب دو یا چند ماده برای تشکیل ماده مفید جدید و یا بدست آوردن خاصیت مشخصی از ماده تشیکل شده‌اند. بعضی مواقع، از لغات میکروسکوپیک وماکروسکوپیک نیز برای توصیف سطح مشخصات ماده استفاده شده است. این تعریف گسترده است و محدوده وسیعی از کاربردها را می پوشاند. برای روشن شدن مطلب، تیری ساخته شده از المان‌های مسی وتیتانیومی در نظر گرفته می شود. این کامپوزیت در یک سطح ماکروسکوپیک، در نظر گرفته شده که برای بالا بردن وابستگی رفتار ماده به درجه حرارت، با توجه به از بین رفتن ضرایب انبساط حرارتی میان مس و تیتانیوم، استفاده شده است. این سیستم ازکامپوزیت که از دو ماده مختلف تشکیل شده با تعاریف جدید از کامپوزیت هایی که در صنایع هوایی، اتومبیل و سایر کاربردهای صنعتی استفاده می شوند تطابق ندارد. ]2[

4-1- صنعت كامپوزیتها

صنعت كامپوزیتها، عموماً توسط بازارهایی كه از محصولات كامپوزیتها استفاده می‌كنند مشخص می‌گردد. كامپوزیتها توسط هزاران سازنده محصولاتی كه در سه مقوله زیر كار می‌كنند شناخته می شوند: كامپوزیتهای مصرفی، كامپوزیتهای صنعتی و كامپوزیتهای پیشرفته. ]2[

1-4-1- كامپوزیتهای مصرفی

صنعت كامپوزیتها به مدت بیش از 50 سال جا افتاده است و محصولات مصرفی نظیر قایقها، اتومبیلها و محصولات بازسازی شده از اوایل دهه 1950 ساخته شده‌اند.

گرچه غالباً، و نه همیشه، كامپوزیتهای مصرفی شامل محصولاتی می‌باشند كه به یك پرداخت تزئیناتی نیاز دارد (نظیر قایقها، وسایل بازسازی شده، پوشش حمامها و وسایل ورزشی) در بسیاری از حالتها، پرداخت تزئیناتی، یك پوشش شناخته شده به عنوان ژل كت (Gel Coat) درون قالب است. كامپوزیتهای مصرفی، بخش عمده‌ای از كل محصولات بازار را به خود اختصاص می‌دهند. ]2[

2-4-1- كامپوزیتهای صنعتی

تنوع وسیعی از محصولات كامپوزیتی در كاربردهای صنعتی، جاهایی‌ كه مقاومت در برابر خوردگی و عملكرد در محیطهایی با شرایط بد را می‌طلبد مصرف می شوند. به طور كلی رزینهای در حد متوسط نظیر ایزوفنالیك و وینیل استر برای مشخصه‌هایی نظیر مقاومت در برابر خوردگی مورد نیاز می باشند و الیاف شیشه (فایبرگلاس) تقریباً همواره به عنوان الیاف تقویت كننده به كار می‌روند.

محصولات كامپوزیتی صنعتی شامل مخازن زیرزمین، لوله‌كشی‌ها، دودكشها، اجزاء عملیات تصفیه آب، مخازن تحت فشار و گروهی دیگر از محصولات می‌باشند. ]2[

3-4-1- كامپوزیتهای پیشرفته

این بخش از صنعت كامپوزیتها با استفاده از سیستمهای رزینی با عملكردی بالا و گران‌قیمت و الیاف تقویت كننده‌ای با استحكام و سفتی بالا مشخص می‌گردند. صنعت هوافضا شامل انواع هواپیماهای نظامی و تجاری، مشتری اصلی برای كامپوزیتهای پیشرفته می‌باشد. این مواد همچنین برای استفاده در ابزارهای ورزشی، جاهایی كه عملكرد بالایی نیاز هست نظیر چوبهای گلف، راكتهای تنیس، چوبهای بلند ماهی‌گیری و كمانهای تیراندازی و جاهایی كه خواصی نظیر نسبت استحكام بالا به وزن كم مدنظر است به عنوان مواد پیشرفته استفاده می‌شوند.

رزین اپاكسی (Epoxy) و الیاف تقویت كننده آرامید، كربن یا گرافیت در این قسمت بخش مهمی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند. ]2[

قیمت فایل فقط 26,400 تومان

خرید

برچسب ها : كامپوزیتهای پیشرفته , صنعت كامپوزیتها , كامپوزیتها چه هستند

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر